اين ستادهای انتخاباتی هاشمی هم خيلی جالبه! داشتم يه سرچ انجام می‌دادم. يک خبر جالب ديدم: ستاد نيروهای انقلابی آيت الله هاشمی تشکيل شد. نکته جالب در اين خبر آن است که منظور از نسل جوان فقط يک نفر است: حسين صفريان از دانشگاه امام صادق(ع)، خواهرزاده آقای هاشمی رفسنجانی! نکته مثبت استفاده از او اين است که کسی نمی‌فهمد که او هم از خانواده هاشمی است!

بلريسم در ستاد قاليباف از نگاه گاردين!

آيت الله مکارم در ديدار با دکتر قاليباف: برای موفقیت شما در گذشته، حال و آینده دعا كرده می‌كنم

رئيس جمهور با نشاط جوانی