• حرف مرد يکی است.
    هادی جان شما کجا اين‌جا کجا؟؟؟؟