حسين ، شعار عدالت است

آيا حسين بن علی نيازی دارد که ما و شما بياييم بنشينيم برايش گريه کنيم؛ مثلا تشفی قلبی پيدا می کند- العياذ بالله- عقده های دلش خالی می شود؟ يا عقده های دل فاطمه زهرا و يا حضرت امير خالی می شود؟... پس مساله چيست...

اسلام اصلی دارد به نام مبارزه با ظلم و ستمگری؛ اصلی دارد به نام حماسه شهادت. حسين سمبل احيای عدالت اسلام است. حسين سمبل مبارزه با ظلم در دنيای اسلام است. حسين حماسه شهادت است. حسين شعار عدالت اسلامی است؛ شعار عدالت است. تا شما نام حسين را زنده نگه می داريد يعنی طرفدار عدالت اسلامی هستيم. اين که پرچم سياه بالای خانه تان می زنيد يعنی من وابسته حسينم؛ کدام حسين؟ همان حسينی که در راه عدالت شهيد شد. پس من وابسته به عدالت هستم.

استاد شهيد مرتضی مطهری

پانزده گفتار؛ مقاله لزوم تعظيم شعائر اسلامی(۱)؛ ص ۱۸۸و۱۸۹