در عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر چهار وظيفه برای حکومت اسلامی برشمرده شده است:

۱- جبايه الخراج: جمع کردن ماليات ها يعنی اينکه ماليات را از سرمايه دارها به نفع فقرا و محرومين بگير و به تعبير امروزی توزيع عادلانه ثروت و پر کردن فاصله های طبقاتی يک وظيفه حکومت اسلامی است که همان اجرای عدالت اقتصادی است. (به ياد مرحوم نوربخش)

۲- عماره البلاد: آباد کردن سرزمين های اسلامی : در تعريف علی(ع)  جامعه اسلامی يک مخروبه ی عقب افتاده وابسته و محتاج نيست. سطح رفاه و زندگی در حکومت دينی مناسب است و تامين رفاه وظيفه حکومت اسلامی است.(قابل توجه آقای خرم وزير راه و ترابری)

۳- جهاد عدوها: مبارزه با دشمنان و تامين امنيت داخلی و خارجی و استقلال و عزت جامعه دينی از وظايف حکومت است.( يا همان گفتگوی تمدن ها)

۴- استصلاح اهلها: تربيت فرهنگی و اخلاقی و معنوی مردم و اصلاح جامعه نيز از وظایف حکومت است و اين تربيت معنوی خارج از چارچوب حکومت اسلامی نيست. (قابل توجه آقای مسجد جامعی)

از کتاب علی و شهر بی آرمان( حسن رحيم پور ازغدی)

به افتخار همه مسئولين