مباد سفره رنگينتان کپک بزند

خلاف ميل شما چرخکی فلک بزند

به پاسبان محل بسپريد نگذارد

گرسنه ای سر کوچه نی لبک بزند

شما به پاکی ايمان خويش شک نکنيد

درخت دين اين جماعت اگر شتک بزند

شما به پاکی باغات خويش شک نکنيد

اگر هنوز گلويی دم ار فدک بزند

رها کنيد علی(ع) را که مثل هر شب خويش

به زخم کهنه و نان جوش نمک بزند

امير قافله گيرم که عزم جنگ کند

نشسته اين سواران که را محک بزند 

شاعر: مهدی سيار
شاعر ممتاز بين الملی در جشنواره شعر شبهای شهريور