مادرانی که می خواهند نونهالانشان در آينده عدالتخواه و عدالتجو شوند می توانند اين مضامين را به عنوان لالايی يا شعر کودکانه استفاده کنند.

اتل متل عدالت
واژه ای نرم و راحت
بی اون بخور تا چاق شی
خوشحال و سر دماغ شی
راحت باش و گاز بده
سرور باش و ناز بده
وقتی هواها پس شد
تنگی چفت نفس شد
پرچم عدالت رو وا کن
تاب بده و هوا کن
هی از عدالت بگو
از رنج امت بگو
بخون با مکر و حيله
اتل متل توتوله
اتل متل عدالت
واژه ای نرم و راحت

منبع: مردم سالاری