آيا تا به حال از ديد عدالتخواهانه به قانون اساسی دقت کرده ايد؟ ميدانيد چند اصل از قانون اساسی درباره عدالت می باشد؟ برقراری عدالت وظيفه کيست؟

در قانون اساسی برقراری عدالت از وظايف قوه قضائيه ميباشد؟

بيائيد اين بار از قوه قضائيه مطالبه عدالت کنيم

سايت روابط عمومی قوه قضائيه

http://www.irjpr.com