بسمه تعالي

سازمان مديريت و برنامه ريزي و هزار اشكال بدون نظارت

نظام جديد هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در هئيت دولت در حال بررسي است و طبق آن چه تاكنون تصويب گرديده:

1.   ارزش تحصيلات دانشگاهي در عمل بسيار كاهش يافته و نزديك به صفر گرديده است كه علاوه بر ظالمانه بودن آن . باعث عدم تمايل نيرو به ادامه تحصيل . بحران هاي آتي در آينده در كشور مي گردد.

2.   اختيارات مديران در اعمال نظر در حقوق و مزايا و باندبازي بسيار افزايش يافته است. بطور مثال مدير مي تواند در امتيازاتي كه در اختيار وي است طوري اعمال نظر كند كه يك ديپلمه در شرايط مساوي( كاري و سختي كار و... )با يك فوق ليسانس و يا دكترا حقوق مساوي يا حتي حقوق بالاتر جهت ديپلمه در نظر گرفته شود و فساد اداري حاكم شود.

3.   چاپلوسي و ساكت ماندن در برابر هر نوع فساد اداري خصوصيت كارمندان خواهد گرديد.ارزش يك چاپلوسي از صدها ساعت كلاسهاي موزشي و بالاترين مدارك تحصيلي و .... بيشتر است.

4.   با اين قانون مديران كل و معاونين حقوق هاي بسيار بالاتري دريافت خواهند كرد كه در كنار منازل سازماني لوكس . اتومبيل هاي دولتي مدل بالا ولي پلاك شخصي (شمع بيت المال حضرت علي(ع)) كه در اختيارشان هست و پاداش ها و ...... فاتحه اين مملكت و مردم خوانده خواهد شد.موج نارضايتي و بحران كشور را فراخواهد گرفت.

5.      آيا كسي مي داند چند خودرو سواري دولتي در كشور وجود دارد و چند تاي آنها پلاك سفيد است؟

6.   آيا قانون استخدام پيماني كه اخيراٌ و بدون گذر از مجلس توسط مديريت و برنامه ريزي به نحو ظالمانه اي تصويب شده تغيير نمي كند؟ آيا ميدانيد طبق قانون جديد اگر يك كارمند پيماني يك تذكر كتبي با درج در پرونده داشته باشد اخراج است و يا اگر دو تذكر كتبي بدون درج در پرونده؟؟؟معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي دليل موفق بودن اين برنامه را نظرخواهي از مديران و نظر مثبت آنان مي داند. آيا توقع دارند اين همه اختيار قلع و قمع نيرو به مدير بدهند و اعلام نارضايتي كند؟ چرا از كارمندان نظر خواهي نمي كنند؟

7.   آيا مي دانيد انتهاي هر سال مديران كل فرمي را پر مي كنند كه در مقابل اسم هر كارمند پيماني مي نويسند موافق ادامه كار يا مخالف ادامه كار . و طبق همين فرم كارمندان اخراج مي گردند و نه مدير موظف به ارائه دليل است و نه كارمند حق اعتراض دارد؟؟؟؟؟

8.   آيا ميدانيد كه سازمان مديريت دستورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي بيشتر به نخبه ها جهت جلوگيري از فرار نخبه ها را تبليغ مي كند ولي عملاٌ به آن عمل نمي كند؟؟ يا در همين قانون امتحان هر دو سال يك بار را از نخبه ها در نظر گرفته كه هم توهين است و هم نخبه ها هم اطميناني به حقوق فرداي خود ندارند و فرار مغزها ادامه مي يابد همانطور كه اين بخشنامه ها هم بدلايل عرض شده جلوي فرار مغزها را نگرفته است.

9.   در سال70 به همراه يك دوست در كنکورشركت كردم كه دوست من قبول نشد و من راهي دانشگاه شدم و مدت ده سال تا بالاترين مقاطع تحصيلي ادامه دادم و بعد از فارغ التحصيلي و مدتها بيكار ماندن توسط همان دوست كه با همان مدرك ديپلم و برخلاف قانون معاون مديركل گرديده بود در اداره اي استخدام شدم. فعلاٌ نامبرده  نزديك دو برابر من حقوق  ميگيرد و منزل سازماني شيك و ماشين پزو پلاك شخصي 24 ساعته زير پادارد و يك ماشين هم با راننده همسرش را هر روز سركار ميبرد. اين هم ارزش تحصيلات و .... اگر درس نمي خواندم بيش تر از او پيشرفت مي كردم.

10.      فساد مالي مديران باعث شده انگيزه صرفه جوئي در ادارات از كارمندان گرفته شود. پايان سال از محل اعتبارات اضافه ميليون ها تومان پاداش براي خود منظور كردند ولي كارمندان جزء هيچ؟؟/

11.  اين جانب بدليل افشاگري و اعتراض به مدير كل بدليل سوء استفاده از بيت المال  با شكايت مديركل به تخلفات اداري معرفي كه عليرغم اثبات ادعاهايم كه منجر به عزل مديركل گرديد با اين همه بدليل پرروئي؟؟؟ به تذكر كتبي بدون درج در پرونده محكوم شدم و اگر يك بار ديگر چنين تذكري بگيرم اخراج مي گردم. به خدا قسم فساد مالي زياد ديده ام و مدرك هم دارم ولي جرئت اظهار نظر ندارم.

يك كارمند


انتشار اين نامه دليل بر تاييد محتوا نيست و فقط برای انتشار اطلاعات صورت ميگيرد.