امروز با جناب آقاي دکتر اسماعيلي (عضو حقوقدانان شوراي نگهبان) کلاس داشتيم. خيلي استاد نازيه... واقعاً دوستش دارم. از اون آدم هايي که به نظرم به جاي نگاه کردن به افراد به حق نگاه مي کنه.

سر کلاس گفت که هفته آينده مي خواهد بره مشهد و هفته ديگه کلاس تشکيل نميشه. کلي خوشحال شديم. بچه ها گفتند استاد حج نمي رين.گفت:

يکبار رفته ام بس است. دوست ندارم حجاج* بشوم.

اين رو گفتم برا اونايي که آنقدر حج رفته اند که حجاج شده اند...**


*حجّاج بر وزن فعّال صفت مبالغه بر کثرت دلالت مي کند. حجاج يعني بسيار حج رونده. البته شايد اين حجاج را حجاج بن يوسف (حاکم سفاک بني العباس) نيز در نظر گرفت. هر جور خودتون صلاح مي دونيد...

** استاد در جلسات قبل هم اعلام کرده اند که اگر از حرف هاي ايشان در کلاس در رسانه ها مطرح بشه، تکذيب خواهند کرد. به همين دليل هم من به جاي ايشان تکذيب مي کنم. اصلاً حج کدومه؟ حجاج کيه؟ من کي ام؟

***وزارت امور محکوميت ها (امور خارجه سابق): ما هم محکوم مي کنيم.