پابرهنگان ساحل خليج

حس نرم ماسه ها

مالکان آب و نان و کاسه ها

کاسه، کاسه نيست!

کاسه گدايی هزار آبرو

عزت سفالی و غرور مردها

زير بار برجهای آهنين شکسته می شود

پيش تر، که می روند

کاسه سفالشان

نيم کاسه ای شکسته می شود

نيم کاسه، نيم کاسه نيست

کاسه های زير نيم کاسه ها

حاجيان پاک و کارخانه ها

وارث غنائم حماسه ها

راستی چرا

پابرهنگان

پابرهنه تر شدند؟

شاعر: محسن بدره

منبع: نشريه پابرهنه


راستی نظرتون رو هم درباره قالب جديد بنويسيد. اگه مشکلی داره بگين.