بسم الله الرحمن الرحيم

با عرض پوزش از تاخير به وجود آمده در روز امد کردن مطالب

                 

 

چند روزه اخير در کشور همسايه ما عراق رويدادهايی در حال جريان است که به نظر ميرسد آغاز دوره ای تاريخی در اين کشور را در پی داشته باشد.

اين مسئله که برخی از نشانه های ظهور و آخر الزمان در اين حوادث آشکار شده اند باعث اميدواری ماست؛ اما اين حوادث رافع مسئوليت شرعی ما نمی باشد.شايد زمينه را برای آمادگی ما برای ظهور حضرتش نيز فراهم کند اما ما نبايد با ديدن اين مسائل دست روی دست بگذاريم و کاری انجام ندهيم.

تعدادی از دانشجويان در شهرهای مختلف و به خصوص تهران در اين زمينه دست به تحصن و تجمعاتی زده اند ولی بايد ديد که اين موارد کافی است يا خير!!!

آيا هتک حرمت عتبات عاليات نبايد جواب محکمتری داشته باشد يا همين کارها کافی است....