يادش بخير.... يادت مياد 26 سال پيش، انگار همين ديروز بود. وقتي آقا روح الله اومد....
يادته وقتي شاه رفت ....
يادته وقتي امام اومد....
يادته روزهاي راهپيمايي هر كي هرچي داشته با بقيه شريك بود، همه براي هم مي مردند....
يادته وقتي پيروز شديم، وقتي بهمون گفتن اينبار ديگه هر چي خودتون بخواهيد....
يادته گفتن بيايد رأي بدين (آخه كجاي دنيا پس از انقلاب كردن از مردم مي خواهند كه بيان نوع حكومتشون رو تعيين كنند؟)
يادته هممون گفتيم: جمهوري اسلامي آري
يادته با همه مشكلات مي ساختيم تا مشكلات ديگرون رفع بشه
يادته وقتي جنگ شد 
يادته همه جوونا رفتن جبهه
يادته هر روز تو شهر مون بوي شهيد مي اومد
يادته ....
يادته همه مسئولين ميون مردم بودن
يادته خبري از بنز نبود
يادته آقا روح الله چي ميگفت وقتي از اسلام ناب مي زد
يادته مي گفت اسلام سرمايه داري، اسلام آمريكائي، اسلام مرفهين بي درد...
يادته وقتي از جنگ فقر و غنا مي گفت
ولي نمي دونم چي شد كه يه دفعه آقا روح الله ديگه حرف نمي زد
گفته بود كسي ديگه پيشم نياد
برام ملاقات نذارين فقط اگه خونواده شهيد اومد بيان پيشم
نمي دونم چي شد كه يك دفعه آقا روح الله مريض شد
نمي دونم چرا دعاي مردم هم ديگه اثر نداشت
مگه آقا روح الله چي ديده بود؟ مگه چي شنيده بود؟
كسي بهش چيزي گفته بود؟
يا كه از چيزي خبر داشت و نگفت؟
نميدونم شايد امروز رو ميديد
شايد هم بوي خيانت مي شنيد!
شايد هم ديگه با چاه حرف مي زده
حرف ها شم ديگه مثل قديم نبود
ديگه از گسترش اسلام به همه جا نمي گفت
شايد هم ديگه ياري نداشت
ولي نه ياراي خميني هنوز در گهواره بودند
امروز اومدند تا با سيد علي بيعت بكنند
ايندفعه ديگه آقا نباد زهر بخوره
زهر رو بايد ما بخوريم
مگه ما مرده باشيم كسي از گل نازكتر به آقامون بزنه
نذاريم آقامون تنها بشه
نذاريم درداشو مثل علي با چاه بگه
نگذاريم كه در ناي سقيفه بدمند
ياد روزاي اول انقلاب بخير...
يادته....................


مطالب فوق فقط براي دل خودم است و خواندن آن براي شما ممنوع است