يکی به من جواب بدهد:

مقام معظم رهبری فرموده اند: برای عدالت طلبی بايد مبارزه کرد.

هرچی فکر کردم نفهميدم منظور آقا چيه. يکی به من کمک کنه!

متشکرم


اين رو هم بخونين: مديريت پاسخگو و احيای عصر حجر!

اين هم دوتا سايت جديد(به زودی به جمع لينکها اضافه می کنم:

شکاف