استاد حسن رحيم پور ازغدی در مراسم ترحيم خيابان خوابها چند سنت را از اوايل انقلاب برای ما نقل کردند. کاش ما هم به آنها عمل می کرديم و اين سنت ها فراموش نمی شدند.

۱- داشتن سير مشخص برای خواندن کتاب های اسلامی: مثلا کتاب های شهيد مطهری يا دکتر شريعتی يا علامه محمد رضا حکيمی

۲- رفتن به کوه و ورزش کردن به خصوص ورزشهای رزمی

۳- سر زدن به خانه فقرا و يتيمان: هم کمکی به آن خانواده ها می کرديم و هم تاثير خوبی بر خودمان داشت. از سوی ديگر آن افراد هم تحت تاثير اين افراد و روحياتشان قرار می گرفتند.