ديروز در نماز جمعه تهران آيت الله جنتی نماز می خوند. ايشان در بخشی از نماز جمعه نکاتی را درباره بودجه سال آينده به نمايندگان اعلام داشتند. وی در بخشی از سخنانش اعلام کرد که شرکت های دولتی حياط خلوت وزرا شده اند و وزرا کارهايی را که طبق قانون مجاز به انجام آن نيستند را در اين شرکت ها انجام ميدهند. ساختار دولتی و بازرسی ها هم در اين شرکت ها انجام نمی گيرد. نمونه اش هم شرکت های زير نظر وزارت نفت.

نکته ای که می خواهم بگويم اين است که اگر اين چنين است و ايشان می دانند چرا از طرق قانونی با اين گونه موارد برخورد نمی شود؟؟؟؟؟؟؟!


جمله ای هم از مقام معظم رهبری ديدم که خواستم بيان کنم:

اين چه وضعی است که همين طور بی حساب و کتاب جلوی هر وزارت خانه ای جلوی هر اداره ای ده ها ماشين مال مسئولين آنجا به رنگ های گوناگون است! چه کسی گفته چنين چيزی را؟