در حالی که برخی از اهدای ۳/۵ ميليون توامن ديگر در هفته دولت به وزرا خبر داده بودند.