حتما اطلاع داريد. فردا شب چهارشنبه سوری است. اين شب معمولا در قاموس ما ايرانيان معانی خاصی را به ذهن متبادر می کند که احتمالا با هم متضاد نيز هستند.

گروهی آن را کاری فرهنگی و ملی تلقی کرده و گروهی ديگر نيز آن را به عنوان کاری غير شرعی و غير اخلاقی می دانند.

بيائيد با خود رو راست باشيم. آيا مليت و فرهنگ ملی ما کارهای ما را در اين شب می پسندد؟ آيا ايرانيت ما به چهارشنبه سوری است؟ ايرانيت ما به چيست؟ آيا ترقه و فشفشه جايی در فرهنگ ما دارد؟

بعد از کمی تحقيقات فهميدم که  چهارشنبه سوری کاری بوده است که اجداد ما انجام می داده اند. ولی چرا؟ عرض ميکنم.

در قديم چون حصير ها و احتمالا برخی ديگر از وسائل زندگی در اثر کثرت استفاده کثيف می شدند و امکان شستشو نيز فراهم نبوده است، در پايان سال آنها را آتش می زدند.[توجه داشته باشيد اين فقط يکی از نظرات در اين باره است] که البته اين نشانه فرهنگ ايرانی و توجه او به بهداشت و نظافت است.

ولی در حال حاضر افرادی می خواهند اين کار فقط به کارهای شکلی محدود بماند و کسی نداند که ايرانی کيست و فرهنگ او چيست.

کمی راحت تر صحبت کنيم. ارزشی فرهنگ ايرانی به چيست؟ به خون ايرانی؟ به خاک ايران؟ به نژاد آريايی؟ کمی که فکر کنيم می فهميم که ايرانی بودن به اين چيزها نيست. خون صد در صد ايرانی وجود دارد؟! فکر نمی کنم. نژاد ما با نژاد اعراب، مغول ها و ترک ها و ... مخلوط شده است. خاک هم ملاک نيست. چون خاک ايران در گذشته شامل مناطق زيادی بوده که در حال حاضر نيست. مثلا نيمی از عراق جز ايران بوده است. ديوان مدائن فاصله زيادی با بغداد ندارد، و روزی پايتخت ايران بوده است.

پس ارزش ايرانی به چيست؟ مگر نه اين است که ارزش ما به ارزش های ماست؟ مگر نه اينکه ارزش ايرانيت به مفاخری است که از ايران سر برآورده اند؟ فردوسی ها، حافظ ها، سعدی ها، بوعلی سينا ها، ملاصدراها، پروفسور حسابی ها، شهدای اين مرز و بوم و تمام کسانی که باعث شده اند نام ايران اسلامی بر زبان جهانيان باشد.

رسانه های غربی هم از اين می ترسند که ايرانی به ايرانی بودن خود پی ببرد و بخواهد ايرانی و با فرهنگ ايرانی بماند. دوست دارند ايرانی با لباسی باشد که ملوث به کلمات بعضا ناشايست انگليسی باشد. فرهنگش را فراموش کند و بخواهد سر تا پا غربی شود. مگر رسانه های غربی چه زمانی دلشان برای ما سوخته که حالا بار دومش باشد؟ کی آنها گفته اند که مثلا بيائبد مثل سعدی شويد؟ مثل مولانا و ... کمی بيشتر فکر کنيم و بيائيد عاقلانه تر به اين رسوم نگاه کنيم.

 


و بعد التحرير:

بخوانيد سايت بی بی سی  (ويژه نامه نوروز)