اي آب نديده ها و آبي شده ها

بي جبهه و جنگ و انقلابي شده ها

مديون شب حمله جانبازانيد

اي بر سر سفره آفتابي شده ها

من غيرت بازوان آرش بودم

با پنجه مرگ در كشاكش بودم

اي مدعيان گرم چكاري بوديد

آنروز كه من ميان آتش بودم؟


نظرتون راجع به قالب جديد چيه؟