آيت الله مهدوی کنی، امروز در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) گفت: امروز نياز کشور ما همبستگی و وحدت است و کانديدا های اصولگرا بايد سعی کنند از هر کاری که اين وحدت را به هم می زند، دوری کنند.

وی ادامه داد: من اين مساله را بارها به خود کانديداهای اصولگرا اعلام کرده ام و همه اين موضوع را تاييد کرده اند. ولی هنگام عمل مشکل است که به آن عمل کنند.


 

خدايی برخی از اين روزنامه ها هم که بی...هستند. خدا بهشون .... عنايت کنه.

(جای خالی را با سواد پر کنيد.)

يه روزنامه اين جور تيتر کرده:

پاپ به مسيح پيوست.

حتما دو روز ديگه هم با مسيح ظهور می کنه!


 

شماره جديد پرسه هم منتشر شد. خدائيش کارشون بد نيست. حتما سر بزنيد.