يکی از اهداف من در اين وبلاگ، (بعد از انتقاد از بعضی ها) تشکر و تقدير از اونهايی بوده است که واقعا کار کرده اند و در دوره مسئوليتشان زحمات زيادی کشيده اند. مدتی بود که می خواستم از او تشکر کنم تا اينکه مطلب زير رو از روزنامه شرق ديدم و عينا کپی می کنم. توجه داشته باشيد اينکه من از او تقدير می کنم، دليل نمی شود که از کانديداتوری او حمايت کرده باشم. حواستان باشد. بعد نگوييد نگفتی ! از ما گفتن.

يک استعفا

وقتى بعد از حوادث كوى دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ يك سردار از فرماندهى نيروى هوايى سپاه به فرماندهى نيروى انتظامى منصوب شد آشنايان به وظايف سنگين پليس در ايجاد امنيت اجتماعى ترديد جدى داشتند كه اين فرمانده جوان و فاقد تجربه مديريتى نيروى انتظامى در مسئوليت سترگش موفق شود. آن زمان نيروى انتظامى به لحاظ وزن و موقعيت اجتماعى در بدترين وضعيت بود. حوادث ناگوار كوى دانشگاه و پيامدهاى آن خصوصاً اينكه آسيب ديدگان اين قضايا قشر محبوب دانشجويان بودند نوعى آزردگى بلكه نفرت در جامعه ايجاد كرده بود.نيروى انتظامى كه در رقابت هاى سياسى بايد همواره بى طرفى را حفظ كند بر اثر پاره اى اقدامات خصوصاً شكايت هاى متعدد از مطبوعات عملاً به يك طرف منازعات سياسى تبديل شده بود. از نخستين اقدامات قاليباف غيرسياسى كردن پليس و ارگان هاى وابسته به آن بود. در اقدامى ديگر كليه شكايات عليه مطبوعات و ارباب قلم و بيان از محاكم قضايى مسترد شد. نوسازى موتورى پليس و تكميل تداركاتى واحدهاى انتظامى خصوصاً در نقاط دوردست و جرم خيز اقتدارى را وارد معادلات كرد كه خود بازدارنده نيرومندى بود. در دوره مديريت قاليباف به دنبال بازداشت دكتر آقاجرى دانشگاه ها و موسسات عالى دچار تلاطم هاى سياسى شد كه با تدبير ايشان و فرماندهى لايق تهران بزرگ سردار طلايى كه توانسته بود به تعاملى منطقى با مديريت تشكل هاى دانشجويى برسد اين حوادث با كمترين تلفات و خسارات سپرى شد.هم در زمان مديريت قاليباف بود كه حضور نسبتاً قدرتمندانه پليس مجال اقدامات غيرقانونى را تا حد زيادى از گروه هاى فشار گرفت هر چند اين پديده ناميمون اجتماعى به علل گوناگون به نوعى ادامه حيات داد.پوشش مناسب محورهاى پرترافيك در تعطيلات نوروزى امسال كه در كاهش تصادفات و تلفات و خسارات نقش اساسى داشت از آخرين اقدامات مديريتى اين افسر لايق بود. قاليباف شايد تنها مسئولى بود كه با جسارت و جرأت از منافذ شبه قانونى قاچاق اعم از فرودگاه و اسكله هاى غيرمجاز پرده برداشت و اگر مسئوليتش در فرماندهى نيروى انتظامى ادامه مى يافت مى شد اميدوار شد كه در مبارزه با باندهاى مافيايى قاچاق كالا و ارز واقعاً تحولى صورت گيرد.من او را هرگز از نزديك نديدم. چندى پيش هم كه در برنامه صندلى داغ سيما شركت كرده بود، به علت حرفه اى نبودن و صاف و صادق بودن با شدتى گريست كه صندلى را براى مجرى برنامه داغ و سوزان كرد. از نبود اين فرمانده در رأس نيروى انتظامى به لحاظ حرفه ام كه وكالت است اظهار تاسف مى كنم، با اين همه خوشحالم كه مانند برخى از مديران ديگر كه منشاء خدماتى براى جامعه بودند با پرونده از فرماندهى پليس نرفت! هر چند او را مرد عمل ديدم ولى عرصه جديدى كه براى خدمت انتخاب كرده داراى آنچنان پيچيدگى ها و اما و اگرهايى است كه اگر در نيل به هدف نيز موفق شود مسير بسيار دشوارى پيش رو دارد، موفق باشد.