ديروز مصاحبه مطبوعاتی دکتر قاليباف بود. چقدر باکلاس! با يک زانتيای مشکی با شيشه های دودی رسيد.

 کاپشن قهوی ای، شلوار قهوی ای، پيراهن قهوی ای، کفش قهوی ای، موهای قهوه ای، پرده های قهوه ای.

درست مثل يک شکلات خوشمزه.

آخه من خيلی شکلات دوست دارم!

بخوانيد:

فارس: گزارش تصويری

مهر: گزارش تصويری ۱  ۲  ۳

مهر: کاری به شورای هماهنگی ندارم ولی به تفاهم خود با سه کانديدا پايبندم

شريف نيوز: قاليباف با رنگ قهوی ای آمد.