تهران؛ آمادگی دختران برای عملیات استشهادی

تهران، آمادگی دختران برای عمليات استشهادی